Eleverna och internet – ny rapport

 .SE och Webbstjärnan har kommit med en ny rapport, Eleverna och internet. Den är full av statistik och fakta om elevernas  internetanvändnade både i och utanför skolan. En förvånande uppgift i rapporten är att det bland mellanstadieelever fanns en tydlig tillbakagång i tillgången till internet i skolan från 2012 till 2013, men vad beror det på? .SE ser flera möjliga förklaringar. Vill du inte läsa hela rapporten utan istället läsa mer om… Read More »

Se upp med Kik Messenger och chatt-funktionen

Många barn och ungdomar använder Kik Messenger för att skicka gratis sms i en sluten grupp. Nu finns det en ny funktion – chatt. Men det har dykt upp signaler om att denna inte är problemfri. Man riskerar att få många meddelanden och bilder av explicit sexuell karaktär. Mindre lämpligt för barn och ungdomar. Så se upp! Ta gärna upp det med dina elever och deras föräldrar, och förklara vad chatt-funktionen… Read More »

Resultat från PISA-undersökningar

Nu har PISA-undersökningarna genomförts under tillräckligt många år för att man ska kunna göra jämförelser över tid. OECD-länderna har utvärderat kunskap och färdigheter hos 15-åringar sedan år 2000 genom PISA (Programme for International Student Assessment).  Fler än 510 000 elever i 65 länder deltog i det senaste proven som omfattade matematik, läsförståelse och NO- kunskaper med ett särskilt fokus på matematik. I morgon kl 11 publiceras resultaten. Men redan nu… Read More »

Informationssäkerhet är viktigt!

Informationssäkerhet behöver vi bli mer medvetna om. Det är viktigt även för barn och unga eftersom de är internetanvändare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en utbildning främst för åk 4 och 5 – Informationssäkerhetsskolan ISA.  ”ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet som ger lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker informationshantering enligt Lgr11… Syftet med webbutbildningen ISA är att höja elevernas medvetenhet om säker… Read More »

Spindeln – skolverkets söktjänst

Känner du till och använder Spindeln? Det är skolverkets söktjänst för digitala ämnesresurser. Fördelen här är att du kan söka efter ämneskategori, resurstyp, målgrupp, olika språk samt källor med talat eller skrivet språk. Här på pedagogdalarna.se hittar du också många olika ämnesresurser, samt nyheter från regionen.

Nytt på pedagogdalarna v47

Pedagogdalarna.se fylls på med mer och mer material. Nu finns det mycket att välja mellan även inom SO-ämnen. Här finns fullt med länkar till digitala resurser för historia, samhällskunskap, religion och geografi. Du hittar även material för matematik, NO-ämnen, språk (just nu mest engelska och svenska) och juridik. Här kan du också läsa om Inspirationsplatser. Det är fysiska platser, skolor, du kan besöka för att få inspiration i ditt eget… Read More »

.SE Svenskarna och internet

 Svenskarna och internet 2013 är den årliga rapporten från .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur). Det är en kartläggning av internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska befolkningen. Du kan gå in på  soi2013.se om du vill söka och sortera statistik på olika ämnen eller dela diagram från rapporten. Användning av mobiltelefoner och surfplattor fortsätter öka men de används inte istället för dator, utan som ett komplement. Barn börjar använda internat allt tidigare,… Read More »

Husmodellen

Pedagog Dalarna var med när Inga-Lill Lundvik, mellanstadielärare vid Södra Skolan i Falun visade hur de använder sig av Diskrimineringsombudsmannens “Husmodell” i arbetet med likabehandlingsplanen och elevdemokrati. Inga-Lill är På Lika Villkor-handledare och arbetar mycket kunnigt och medvetet med jämställdhet och diskrimineringsgrunden kön  (härigenom kommer också diskrimineringsgrunden sexualitet in naturligt). Södra Skolan än jämställdhetsmärkt vilket innebär att alla lärare har gått utbildningen och arbetar enligt en årligt uppdaterad handlingsplan. Inga-Lill… Read More »

Rapport om användning av Ipad i Stockholms skolor

Jan Hylén, fil dr, har gjort en utvärdering av användningen av Ipads i Stockholms skolor. Rapporten kan du läsa här. Jan Hylén skriver på sin hemsida ”Allt fler skolor köper iPads till sina lärare och elever. Det rullar som en våg över hela den rika världen och sker till stor del utan att det finns några större studier som stöder paddans värde som utbildningsverktyg. Successivt börjar dock allt fler studier… Read More »

Nu är det klart att Dala Skolforum äger rum tisdag v 44 2015 nästa gång!

Verksamheten i förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vid Dala Skolforum 2013 presenterades erfarenheter från verksamhetsnära forskning och från den stora palett av olika skolutvecklingsprojekt som bedrivs i regionens förskolor och skolor. Aktiva pedagoger, arbetslag, skolledare och skolforskare presenterade sina verksamheter, resultat och erfarenheter i form av seminarier, workshops eller föreläsningar. Ca 800 lärare, förskollärare, fritidspedagoger, förskolechefer, rektorer med flera var med om det första… Read More »