Är du en av dem som får chansen att delta i nystartade nätverk?

By | 18 september, 2014

PUD

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna hade i tisdags möte i arbetsutskottet. Au består av skolchefer från regionen (som i sin tur består av drygt 20 skolhuvudmän. Förutom alla kommuner i Dalarna är också några kommuner i Västmanland och Gästrikland samt några friskolor medlemmar, se fliken PUD-medlemmar) och sammanträder ett par gånger per termin.

Vid det senaste mötet beslutades att starta två nya nätverk i regionen. Ett för utvecklingsledare/kvalitetssamordnare eller motsvarande på huvudmannanivå samt ett för språk- läs- och skrivutvecklare. Det senare nätverket kommer att kopplas till Nationellt Centrum för Språk- läs- och skrivutveckling vid Skolverket.  Båda nätverken behöver nu befolkas och skolchefer hos våra medlemmar kommer att få frågan om att PUD-kansliet ska få tillgång till e-postadresser till lämpliga personer. Bevaka gärna att du blir tillfrågad om du är utvecklingsledare/ kvalitetssamordnare eller motsvarande eller språk- läs- och skrivutvecklare hos din huvudman.

PUD Au  förberedde också frågor till PUD-rådet i oktober som till exempel: Dala Skolforum v 44 2015, akademin för skolnära forskning och skolutveckling, skolforskningsfonden, partnerskolor vid förskollärar- och grundlärarutbildningarna, nyanländas lärande, NGL (Nästa Generations Lärande) vid PUD och Högskolan Dalarna.

PUD-rådet i oktober avslutas på eftermiddagen med en föreläsning av skoldebattören m m Per Kornhall.