Bloggen som pedagogiskt verktyg

By | 31 augusti, 2014

I blog therefor I am Blogg har visat sig vara ett av de mer populära verktygen när PUD (Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna) arrangerar kompetensutveckling kring digitala medier. Många kommer igång med eget bloggande i samband med utbildningarna; klassbloggar, rektorsbloggar, tematiska bloggar och elevbloggar. Anledningen till att det är just bloggen som visar sig populär är säkerligen dess många användningsområden, plus att det är gratis och relativt enkelt att starta och upprätthålla en blogg.

En blogg kan bidra till att lärandet blir mer autentiskt och mer verklighetsförankrat, något som bekräftas av Dan Åkerlund, lektor vid Karlstad universitet, i avhandlingen ”Elever syns på nätet – multimodala texter och autentiska mottagare”. I ett reportage på skolverkets hemsida hävdar han att: “Det blir nästan alltid meningsfullt för en elev att skriva och att skapa multimodala texter om eleven har en bild av en mottagare som är genuint intresserad av vad jag som elev har att berätta. Att kommunicera med jämnåriga är för nästan alla elever en av de viktigaste delarna i livet.”

One more comment!

En blogg innebär inte bara autentiska mottagare utan också en möjlighet att på ett enkelt vis använda sig av ett utökat textbegrepp där bild, film och ljud publiceras jämte skriven text, eller i vissa fall helt ersätter det skrivna ordet. Det finns till exempel bloggar där bara podcasts publiceras och det finns videobloggar och fotobloggar. Bloggar kan därmed vara ett mycket användbart verktyg för den som arbetar med elever med perceptuella begränsningar.

iPad

Skolan och speciellt klassrummet kan lätt bli en avskärmad verklighet. Genom bloggar kan man låta utomstående få en bättre insikt i skolvardagen och bloggarna kan bli liksom fönster in i skolvärlden. Bloggar kan vara ett sätt för elever och pedagoger att visa upp sitt arbete, samtidigt som de innebär en dokumentation av vardagen – ett sätt att befästa den gemensamma historien. Om en grupp elever bloggar tillsammans kan bloggen bidra till samarbete och vi-känsla. Elever som bloggar får dessutom träning i att uttrycka sig offentligt – de får scenvana. Bloggar blir ofta inkörsporten för elever och pedagoger i att uttrycka sig digitalt och få träning i att använda moderna medier såsom foto och film. Bloggandet blir ett tillfälle att på ett verklighetsanknytet sätt lära sig mer om upphovsrätt. Var hittat jag bilder som jag lagligt får använda i bloggen. Hur kan jag bestämma hur materialet jag själv publicerar får användas?

blogg

Det pågår många spännande bloggprojekt ute på skolorna. I Falu kommuns grundskolor satsar man för fullt och många pedagoger har kommit igång med bloggandet. Anton Ek som delvis arbetar på Skolkontoret och delvis på Hälsninggårdsskolan har engagerat sig i detta och finns till hands för att kunna bistå med hjälp till lärare som vill komma igång med bloggandet. Bloggarna samlas på skolafalun.se, en portal för pedagogiska bloggar i Falun. Anton säger:

Mina tankar med portalen är att ge Falu kommuns skolfolk ett skyltfönster att visa upp sitt arbete tillsammans med sina elever, att inspirera och att inspireras. Jag hoppas att den kommer utvecklas ytterligare framöver, på många olika sätt. Just bloggen tycker jag är suveränt för att öka den digitala kompetensen då bloggen lockar till och ger möjligheter för att smidigt utnyttja andra digitala hjälpmedel och då det är ett bra sätt att skapa lust för arbetet och ger en känsla av att det jobb som läggs ned i skolan är betydelsefullt på riktigt.

I augusti anordnade Anton en workshop för lärare och rektorer. Uppslutningen var god trots att det var semester. Även några rektorer var med. “Att rektorerna är drivande tror jag är jätteviktigt.” menar Anton.

Några exempel på bloggar drivna av Falupedagoger:

Screen Shot 2014-08-31 at 16.32.29

Åsa Yngvesson som undervisar i ekonomi inom gymnasieskolan i Mora använder bloggar i sin undervisning. I början av en kurs låter hon varje elev skapa en blogg som hon sedan får webbadressen till. Åsa skapar sedan en samling av länkarna till elevernas bloggar så att hon kan enkelt komma åt dem för att läsa och kommentera.

Åsas elever avslutar varje lektion med att skriva ner sina reflektioner om vad som gåtts igenom och vad de har arbetat med. Åsa berättar:

Min tanke är dels att eleverna själva utvecklas genom att reflektera och verkligen tänker igenom vad vi har gjort vilket jag tror leder till ökat lärande. De kommer också efter avslutad kurs ha kvar alla reflektioner som de kan gå tillbaka och titta på vilket säkert kan vara värdefullt om de tex ska studera på högre nivå. Dessutom tror jag att eleverna tycker om att få göra bloggen personlig med till exempel färger och bilder. Min andra tanke med detta är att jag efter lektionen kan gå in på varje elevs blogg och läsa vad den har skrivit. På det sättet blir jag som lärare medveten om vad som har fungerat bra och mindre bra under lektionen. Jag som lärare får en direkt feedback hur lektionen har varit. Dessutom kan jag som lärare också ge direkt feedback på det som eleverna har skrivit vilket möjliggör en individuell kommunikation som jag tror leder till att eleven känner sig bekräftad och på sikt leder till en bättre relation.

På Lugnetgymnasiet i Falun planerar ett lärarlag på Introduktionsprogrammet (IM) att börja använda blogg i undervisningen. Varje elev kommer att ha en egen blogg där han eller hon gör inlägg utifrån olika arbetsuppgifter. Inläggen kan vara synliga för kamrater och lärare och man ska kunna ge varandra feedback och kommentarer. Man tänker sig att bloggen ska bli som en portfolio som följer eleven från nybörjarnivån i svenska och uppåt i skolsystemet. Även om eleverna byter nivå och lärare så hänger bloggen kvar. Lärarna på IM hoppas att bloggandet ska leda till ökat lärande och till språkutveckling. Även möjligheten att använda medier som bild, och ljud tror man kommer att gynna lärandet. En bonus med bloggandet för nyanlända elever är att en blogg kan innebära ett sätt att hålla kontakt med släkt och familj i hemlandet.

Sara Lindfeldt som arbetar i Gagnefs kommun bloggar regelbundet med sina lågstadieelever. I bloggen berättar klassens lärare och elever om vardagsarbetet genom texter och foton. I samband med en forskningscirkel som bedrevs under läsåret 2013-2014 i samarbete med PUD gjorde Sara en undersökning av föräldrarnas åsikter kring huruvida de upplevde att bloggen gav dem utökad insikt i skolarbetet. Undersökningen visade att så var fallet och att föräldrarna var mycket positiva. Sara skriver följande i sammanfattningen av sitt arbete:

En majoritet av de berörda föräldrarna och även barnen och jag som pedagog, upplever det som positivt att arbeta med IT och klassblogg i undervisningen. De allra flesta anser att de har glädje och/eller nytta av att använda bloggen som plattform och att detta sätt att arbeta gör att insynen i skolarbetet är större nu än tidigare. Detta gör att att jag som lärare känner stor motivation att vidareutveckla detta arbetssätt. När man arbetar med digitala verktyg i undervisningen upptäcker man hela tiden nya sätt att utveckla undervisningen på. Jag jobbar just nu med elever i skolår 2 och det är en fröjd att se hur lätt barnen tar till sig den nya tekniken, provar sig fram och utvecklar sina kunskaper. Om vi tidigt ger eleverna möjlighet att lära sig hantera digitala verktyg i skolarbetet så har de en god grund att stå på och goda förutsättningar för att vidareutveckla sina kunskaper genom sina kommande skolår.

Du kan läsa Saras arbete ”Klassblogg – En länk mellan skola och hem?” HÄR.

Många fritidshem använder blogg för att ge vårdnadshavare större insikt i verksamheten och för att förmedla praktisk information. På nglfritids.moobis.se/blogg kan du se exempel på bloggande fritidshem.

På Pedagog Dalarnas sida har vi som mål att samla så många regionala skolbloggare som möjligt. Bloggar du själv eller känner du till någon blogg som borde vara med i vår förteckning är vi jättetacksamma om du hör av dig. Kontakta Marie Linder NGL-pedagog på PUD: mali@du.se

Är du intresserad av fortbildning kring hur blogg kan användas i pedagogiska sammanhang får du gärna höra av dig till oss, så kan vi diskutera ett lämpligt upplägg. Kontaktuppgifter finns på pudutbildning.se.

Bildkällor:
I blog… by alamodestuff CC-BY
More Blog Comments by Martin Whitmore CC-BY-NC-ND
student_ipad_school – 223 by Brad Flickinger CC-BY
student_ipad_school – 031 by Brad Flickinger CC-BY